Annulering

Als u een consument bent, hebt u een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen. Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend noch zijn commerciële, noch zijn onafhankelijke professionele activiteit zijn.
 
Herroeping
 
U hebt het recht om dit contract zonder opgaaf van redenen binnen veertien dagen te annuleren. De opzegtermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact opnemen met
 
GMP - GlobalMotoParts
Paul Reimann en Niklas Priddat GbR 
Glauer Chaussee 19
14959 Trebbin (OT Glau)
 
Telefoon: 0049 (0) 33731 289 036
E-mail: support@globalmotoparts.com

 

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief verzonden per post, fax of e-mail) over uw beslissing om terug te trekken uit dit contract. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet verplicht is.

Voor de valuta van de herroepingstermijn is het voldoende dat u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kennis geeft van de uitoefening van het herroepingsrecht.
 
Gevolgen van de annulering
 
Als u dit contract annuleert, heb ik alle betalingen gedaan die ik van u heb ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die ik aanbood moet) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop ik de kennisgeving van uw annulering van dit contract heb ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruik ik hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Ik kan de terugbetaling weigeren totdat ik de goederen terug heb ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract, terugsturen of aan mij overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de periode van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten voor het retourneren van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, waarvan de waarde verlies is te wijten aan een noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederenbehandeling vast te stellen.
 
Formulier voor de intrekking
 
Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en stuurt u het terug naar:
 
GMP - GlobalMotoParts
Paul Reimann en Niklas Priddat GbR 
Glauer Chaussee 19
Goederenontvangstpoort C
14959 Trebbin (OT Glau)
 
of per e-mail aan:
 
support@globalmotoparts.com 
 
Ik / wij (*) annuleren hierbij het met mij / ons gesloten contract (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende service (*)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
 
Besteld op (*): _______________ ontvangen op (*): ______________
 
Naam van de consument (en): __________________________________________
 
Adres van de consument (en): __________________________________________
 
_____________________________
Handtekening van de consument (en) (alleen indien op papier genotificeerd)
 
Datum: __________________
______________
(*) Verwijder indien van toepassing.